ANASAYFA
Web Sitemize HOÞ GELDÝNÝZ
Yazar Web Master   
Cumartesi, 12 Haziran 2004

 

PARTEM PARLAYAN TEMÝZLÝK TAAHHÜT ÝNÞAAT MEDÝKAL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

 

 

"PARLAYAN   TEMÝZLÝK"

 

 

           PARTEM PARLAYAN TEMÝZLÝK þirketi her türlü temizlik konusunda elemanlarýna öncelikli olarak rutin eðitimden  sonra müþterilerimizin karþýsýna çýkarmaktadýr. Temizlik eðitimi ve genel olarak (davranýþ, saygý, hoþgörü, güleryüz v.b)  rutin eðitimden geçtikten sonra müþterilerimize iyi bir hizmet vermek amacý güdülerek, yaygýn iþ gücü ve teknolojik çerçevede müþterilerimizin karþýsýna çýkmaktayýz. Temizliðin içeriðini öðretmeye çalýþan eðitmenlerimizle gerek part-týme gerekse full-týme olarak 2 grupta bulunmakta ve þirketimiz birinci derecede de olsada iþsizlik sorununu göndeme alarak insanlarýn geçim kaynaklarýný bulmasýna yardýmcý olmuþtur. Þirketimiz sadece genel temizliði konu almamýþ, kapsamýný geliþtirerek ilaçlama, yemek üretim ve sunumu, otomasyon, bilgi iþlem, bilgisayar kullanýcýsý v.b. Hizmet dallarýnda da hizmet vermektedir. Þirketimiz kapsamý içerisinde ki bütün elemanlarýmýza sosyal güvence ve çalýþma esnasýnda oluþabilecek her türlü kaza sonucu için ayrý ayrý þahsi sigortalanmýþtýr.

Son Güncelleme ( Cumartesi, 19 Ekim 2013 )
 

Anketler

Web sitemize nereden ulaþtýnýz.
 

Ziyaretçiller

menu

Döviz Kuru

Dost Linkler

MN GÜVENLİK

PIRILTI Temizlik

MN GRUP